GERUNDI I GERUNDIU

Realitzat per Itziar Sorribes 1er de Batx. A (març 2010)

 A)   GERUNDI:

Morfologia:

Es construeix amb el lexema del tema de present, al que se li afegeix el morfema –ND i es declina com un substantiu neutre de la 2a declinació. No posseeix plural ni els dos primers casos del singular. 

 

SINGULAR

TRADUCCIÓ

NOMIN./VOC.

------------------

---------------------

ACUSATIU

AMANDUM

A/PARA AMAR

GENITU

AMANDI

DE AMAR

DATIU/ABL.

AMANDO

A/PARA AMAR

AMANDO

 Sintaxi:

El gerundi es una forma no personal del verb, i es comporta com un substantiu verbal. Per lo tant, no concorda amb cap altra paraula.               

(1) Es tradueix quasi sempre per un infinitiu precedit de la preposició corresponent

(2) En castellà el gerundi en ablatiu conserva la mateixa forma de traducció que en llatí.

(3) L’acusatiu sol ser acompanyat per el preposició ad  i es tradueix en valor final (“per a”) i el genitiu + causa o gratia també té un valor final . 

B)   GERUNDIU: 

Morfologia: té el mateix lexema i morfema que el gerundi, però amb les desinències pròpies de l’adjectiu bonus, -a, -um.

AMANDUM, -A, -UM

VIDENDUM, -A, -UM

LEGENDUM, -A, -UM

CAPIENDUM, -A, -UM

AUDIENDUM, -A, -UM

  Sintaxi:

   El gerundiu es un adjectiu verbal; al ser un adjectiu, aquest concorda amb un substantiu amb gènere, nombre i cas.                                          

NOTA: per a traduir aquestes formes, utilitzarem les mateixes fórmules que en el gerundi.